Polityka prywatności

Polityka Prywatności
warsstolmeble.pl

I. Postanowienia ogólne
Mając na względzie chęć zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanym nam przez naszych Użytkowników danym osobowym oraz wypełnienia spoczywającemu na nas jako Administratorze obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, niniejszym wyjaśniamy zasady i zakres przetwarzania danych osobowych.

II. Administrator Danych Osobowych i Dane Kontaktowe
1. Administratorem danych osobowych są WOJCIECH SIWCZYŃSKI, prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO-USŁUGOWE „WARS – STOL” w Swarzewie, NIP 5870000162, REGON 5870000162 oraz WARSSTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Białymstoku, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000858238, NIP 9662143016, REGON 386941574.

2. Z Administratorem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się kontaktować poprzez e-mail: kontakt@warsstolmeble.pl

III. Zasady przetwarzania danych osobowych
Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych kierujemy się następującymi zasadami:
1. Legalności, rzetelności i przejrzystości – przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego oraz Unii Europejskiej, przy zachowaniu staranności, uczciwości i należytego wypełniania nałożonych na nas obowiązków, w tym informacyjnych;
2. Celowości – przetwarzanie danych osobowych następuje w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Dane osobowe nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Zasady tej nie narusza dalsze przetwarzanie danych osobowych do celów archiwalnych, badań naukowych, historycznych lub statystycznych, przy odpowiednim wdrożeniu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poszanowanie zasady minimalizacji danych;
3. Adekwatności i minimalizacji – przetwarzanie danych osobowych ogranicza się do niezbędnego minimum, przy zachowaniu odpowiednich proporcji zakresu danych, adekwatnie do osiągnięcia realizowanych celów;
4. Prawidłowości – w ramach przetwarzania danych osobowych podejmujemy starania, aby przekazane nam dane osobowe były prawidłowe i w razie potrzeby aktualne, a dane nieprawidłowe niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
5. Czasowego ograniczenia – przetwarzanie danych osobowych następuje nie dłużej, niż jest to to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
6. Integralności i poufności – przetwarzanie danych następuje w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

IV. Kategorie danych osobowych oraz cele i podstawy prawne ich przetwarzania
Przetwarzanie obejmuje wskazane kategorie danych osobowych i następuje w celach:
1. Udzielania odpowiedzi na zapytania Użytkowników kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, wiadomości e-mail lub telefonicznie – niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w postaci kontaktu z Użytkownikiem i świadczeniem mu pomocy w zakresie świadczonych usług – są dane osobowe:
– imię i nazwisko/firma,
– numer telefonu,
– adres e-mail.
– NIP

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
2. Udzielania odpowiedzi na reklamacje Użytkowników kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail – niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w postaci przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego – są dane osobowe:
– imię i nazwisko/firma,
– NIP
– adres e-mail.
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3. Publikacji komentarzy Użytkowników – niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w postaci zamieszczania opinii Użytkowników w przedmiocie świadczonych usług – są dane osobowe:
– imię i nazwisko/firma,
– adres e-mail,
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. Świadczenia usługi newslettera – niezbędne do wykonania usługi są dane osobowe:
– imię i nazwisko/firma
– adres e-mail.
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
5. Marketingu usług własnych Administratora i profilowania – niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w postaci prowadzenia marketingu w tym również marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług – są dane osobowe:
– imię i nazwisko/firma,
– adres e-mail,
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6. Analitycznych i statystycznych – niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w postaci badań i analizy ruchu na stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk – są dane osobowe:
– imię i nazwisko/firma,
– adres e-mail,
– adres IP.
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

V. Okres przechowywania danych osobowych
1. Dane osobowe związane ze świadczeniem usługi Newslettera przetwarzamy przez okres niezbędny do świadczenia tej usługi, do czasu rezygnacji z niej przez Użytkownika.
2. Dane osobowe niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przetwarzane są do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do wskazanych celów.

VI. Odbiorcy danych osobowych
1. W ramach prowadzenia i utrzymania strony internetowej, dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom trzecim, w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji wskazanych wyżej celów.
2. Odbiorcami danych osobowych w powyższym zakresie mogą być:
– podmioty zaopatrujące Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające mu prowadzenie strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych (np. dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu),
– podmioty świadczące na rzecz administratora usługi księgowe, prawne, doradcze (np. biuro rachunkowe, kancelaria prawna, biuro windykacyjne).

 

VII. Uprawnienia Użytkowników
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, naszym Klientom przysługują następujące prawa:
1. Dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji m.in. co do celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, planowanego okresu przechowywania, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu,
2. Sprostowania danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
3. Usunięcia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, w następujących przypadkach:
– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
– osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
– dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym;
– dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
4. Ograniczenia przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
– administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
5. Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany.
6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
7. Wycofania zgody – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

 

VIII. Polityka plików cookies
1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) – danych tekstowych gromadzonych w formie plików zamieszczanych w pamięci przeglądarki internetowej urządzenia (np. komputer, smartfon, tablet), z którego Użytkownik korzysta ze strony internetowej. Dane te obejmują m.in.:
– datę i godzinę odwiedzin,
– adres IP (w postaci zanonimizowanej),
– rodzaj i wersję przeglądarki internetowej,
– rodzaj systemu operacyjnego urządzenia.
2. Pliki cookies służą do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej oraz jego preferencjach i w związku z tym są wykorzystywane m.in. w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika, a także w celach reklamowych i statystycznych.
3. Strona internetowa korzysta również z plików cookies Google Analytics dostarczanego przez Google Ireland Limited, wykorzystywanych wraz z adresem IP (w formie zanonimizowanej) w celu analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących jej funkcjonowania. Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania i ochrony danych osobowych znajdują się pod adresem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/ i https://policies.google.com/?hl=pl .
4. Strona internetowa korzysta z następujących rodzajów plików cookies:
– sesyjnych – informacje przechowywane są w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki (do momentu jej zamknięcia); są niezbędne dla zachowania funkcjonalności strony internetowej,
– stałych – pozostają na Urządzeniu po zamknięciu sesji przeglądarki, przez czas określony w specyfikacji pliku; są konieczne dla zachowania preferencji i wyborów Użytkownika na stronie internetowej,
– własnych (first party cookies) – są zapisywane przez obecnie przeglądaną stronę internetową i służą poprawie jakości korzystania z niej,
– stron trzecich (third party cookies) – są wykorzystywane przez strony trzecie (np. portale społecznościowe, reklamodawców), w celu śledzenia aktywności Użytkownika na innych stronach internetowych, na których zamieszczono ich reklamy.
5. W ramach wykorzystywanych rodzajów plików cookies wyróżnia się:
– niezbędne – konieczne dla poprawności działania strony internetowej, przeglądania i korzystania z jej funkcji przez Użytkownika,
– funkcjonalne – zapewniają dostęp do narzędzi i funkcjonalności ułatwiających korzystanie ze strony internetowej (np. zapamiętanie ustawień),
– analityczne i statystyczne – anonimowe informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej, gromadzone w celu uzyskania danych analitycznych i statystycznych o osobach odwiedzających stronę internetową,
– marketingowe – umożliwiają personalizowanie wyświetlanych reklam w oparciu o dane zebrane w innych serwisach przez tego samego dostawcę danego pliku cookies.
6. Użytkownik ma możliwość zarządzania zakresem wykorzystywania plików cookies, poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej z której korzysta, przy czym zmiany te mogą spowodować brak dostępu lub nieprawidłowe działanie niektórych funkcji strony internetowej.
7. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszystkie zapisane do tej pory pliki cookies korzystając z ustawień Urządzenia, z którego korzysta ze strony internetowej.
8. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza akceptację dla stosowania plików cookies.

IX. Zmiany w Polityce Prywatności
1. W celu zapewnienia spełniania aktualnych wymogów wskazanych w przepisach prawa, niniejsza Polityka Prywatności jest stale aktualizowana.
2. O wszelkich zmianach Administrator będzie informował na stronie internetowej.